Company Slogan

Örnek sorular:
- Bacakları arasında 60-60 derece açı olan klasik bir Z-plastide santral bacakta teorik olarak ne kadar bir uzama sağlanır?
a)25 b)50 c) 75 d) 100 e) 120

- Yara kontraksiyonunda hangi hücre etkin rol oynar?
a) Myofibroblastlar b) Makrofajlar c) Endotel d) Keratinositler e) Langerhans hücreleri

- Mathes-Nahai sınıflandırmasında iki dominant pedikülü olan kas flebi hangi tiptir?
a) Tip I  b) Tip II c) Tip III d) Tip VI e)Tip V

-Alın derisi orta bölgesinde bir  aksiyal flep yapılacaktır. Beslenmesini hangi arter sağlayacaktır?
a)Süperfisiyal temporal arter b) Oksipital arter c) İnfraorbital arter d)Supratroklear arter e)Angular arter

-En sık görülen benign tükrük bezi tümörü hangisidir ? 
a)Adenokarsinom b) Pleomorfik adenom c) Warthin tümörü d) Lenfoma e)Yassı hücreli karsinom

-En sık görülen bazal hücreli karsinom tipi hangisidir ?
a) nodüler tip b)morfeafom-infiltratif tip c) yüzeyel yayılım gösteren tip d) pigmente tip e)  kistik tip

- Sıcak su dökülmesi sonucu yanık nedeniyle hemen Acil Servise getirilen 42 yaşındaki bayan hastada tamamı ikinci derece, toplam %40 yanık saptanıyor. Vücut ağırlığı 60 kg olan hastanın ilk 12 saatlik tedavisinde Parkland formülüne göre hangi sıvıdan ne kadar verirsiniz?a) Laktatlı ringer, 4800 cc b) Laktatlı ringer, 6000 cc c) Laktatlı ringer, 6400 cc d)%5 DxW (Dextrozun sudaki solüsyonu), 4800 cc  e)%5 DxW (Dextrozun sudaki solüsyonu), 6000 cc

-Bilateral yarık dudak sekonder revizyonunda forked (çatal) flap ne amaçla kullanılır? 
a) Skar revizyonu ve kolumella uzatılması için b) Vermilyon defektini kapatmak için c)      Alar taban defektini kapatmak için d) Filtral dolgunluğu sağlamak için e) Burun tipindeki unilateral düşüklüğü gidermek için